Vážení,

velice Vám děkujeme za odpověď a zaslaný vnitřní předpis nazvaný „Zátěž teplem, chladem“ upravující podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a postup při vystavení zaměstnanců TPCA zátěži teplem a chladem, na které je nutno pohlížet jako na rizikové faktory z hlediska BOZP.

Dovolujeme si Vás úvodem upozornit na to, že tento vnitřní předpis žádným způsobem neupravuje podmínky oblékání zaměstnanců z hlediska vztahu maximálního přípustného tepelného odporu pracovního oděvu vzhledem k mikroklimatickým podmínkám vznikajícím na pracovištích zejména v letních měsících. Z tohoto pohledu tedy tento vnitřní předpis neodpovídá na náš dotaz a není vyhovující.

Dále Vás chceme požádat o dodání 4 příloh k této směrnici vyjmenovaných na straně 9, které mezi Vámi zaslanými podklady chybí. Vzhledem k jejich názvu ale již nyní předpokládáme, že pravděpodobně neřeší v potřebném rozsahu problematiku tepelného odporu pracovního oděvu.

Z tohoto důvodu upřesňujeme náš dotaz následovně:

Jakým způsobem postupuje TPCA při stanovení maximální přípustné tepelné zátěže, při jejímž překročení je TPCA povinna v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „nařízení“), uplatnit režim střídání práce a bezpečnostní přestávky v rámci dodržování dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce ve směně tehdy, pokud nelze při stanovení maximální přípustné tepelné zátěže vycházet z veličin vymezených v příloze č. 1 k nařízení, části A, tabulce č. 2 (dále jen „tabulka“)?

Podle ustanovení § 4 odst. 4 nařízení totiž platí, že z tabulek vymezujících maximální přípustnou tepelnou zátěž uvedených v příloze č. 1 k nařízení nelze vycházet tehdy, pokud některý ze zadávacích parametrů (veličin) neodpovídá vstupním hodnotám přítomným na hodnoceném pracovišti. Z hlediska zaměstnanců pracujících přinejmenším ve svařovně a lakovně je podstatné, že tepelný odpor jejich pracovního oděvu překračuje hodnotu 0,5 clo, což jsme připraveni na Vaši žádost doložit, když oblek s tepelným odporem 0,5 clo odpovídá oblečení: spodky, košile s krátkými rukávy, lehké kalhoty, ponožky, polobotky. K tomu viz např. zde: https://vetrani.tzb-info.cz/vnitrni-prostredi/576-izolace-obleceni.

Z komentáře k tabulce (čerpáno přímo z nařízení) plyne, že maximální přípustná teplota uvedená v tabulce odpovídá maximální tepelné zátěži tehdy, pokud je zaměstnanec oblečen do pracovního oděvu, jehož tepelný odpor nepřevyšuje hodnotu 0,5 clo.

Z toho plyne, že zejména v letních měsících, kdy teplota na pracovištích TPCA pravidelně převyšuje hodnotu 30 °C, nelze postupovat minimálně u pracovníků v lakovně a svařovně podle tabulky, ale podle ustanovení § 4 odst. 4 nařízení.

V této věci upozorňujeme, že Vámi zaslaná směrnice se k tepelné prodyšnosti a odporu pracovních oděvů vyjadřuje pouze jednou větou na straně 6 směrnice (čl. 6.3.1.3), podle které budou pro provedení směrnice provedena organizační opatření spočívající mj. v „Používání letních „odlehčených“ pracovních oděvů, (dle nabídky šatníku TPCA).“ Z hlediska povinností zaměstnavatele na úseku ochrany a bezpečnosti zdraví při práci toto nemůžeme považovat za dostatečné, a navíc z hlediska předepsaných pracovních oděvů ani na lakovně, ani na svařovně žádné takové „odlehčené“ oděvy používány nejsou.

Upozorňujeme, že podle ustanovení § 4 odst. 4 nařízení jste minimálně v letních měsících u zaměstnanců lakovny a svařovny, povinni postupovat pro určení maximální přípustné tepelné zátěže takto:

  1. podle české technické normy o ergonomii tepelného prostředí (ČSN EN ISO 7933 Ergonomie tepelného prostředí – Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže); nebo
  1. na základě měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organizmu a srdeční frekvence. Tato metoda se použije i pro stanovení přípustné doby práce u zaměstnance, který musí používat speciální ochranný reflexní oděv, oděv s aktivním chlazením a větráním nebo oděv nepromokavý.

Dosavadní postup, kdy bez ohledu na tepelný odpor pracovního oděvu zaměstnanců postupujete podle tabulky, a nikoliv podle § 4 odst. 4 nařízení, podle našeho názoru jednoznačně představuje porušení povinnosti zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců ve smyslu ustanovení § 101 a násl. zákoníku práce a nařízení.

Žádáme Vás proto o dodání chybějících podkladů a opětovně o vysvětlení ve smyslu shora uvedeného. Věříme, že jsme tímto vysvětlením přispěli k vyřešení tohoto problému a že se nám podaří vyřešit jej interně v rámci TPCA bez nutnosti přizvat k řešení případné externí subjekty včetně příslušných orgánů veřejné správy.

Velice Vám předem děkujeme za Vaši odpověď a spolupráci.

S pozdravem