Vážení kolegové a kolegyně.

Řešili jsme případ, kdy člen OÚP dostal vytýkací dopis za pozdní oznámení své pracovní neschopnosti svému nadřízenému.  Proto jsme se rozhodli zveřejnit tuto anylýzu, aby se všichni zaměstnanci poučili, jak a kdy se má sdělovat pracovní neschopnost.

z právního hlediska byl podle našeho názoru vytýkací dopis udělen oprávněně, spíš jde o to, že jde o příliš „tvrdý postup z lidského hlediska. Postoj TPCA je vzhledem k okolnostem hodně přísný, ale v zákoníku práce má oporu.

Situace se posuzuje jako dočasná pracovní neschopnost – jedná se o tzv. překážku v práci, během které zaměstnanec nemusí chodit do práce, a jeho nepřítomnost je tedy omluvena (TPCA ostatně ani nijak nevytýká, že do práce nepřišla – nejedná se o případ  neomluvené absence).

Na druhou stranu i v případech nečekané absence (tedy i náhlého onemocnění, má zaměstnanec  následující dvě povinnosti:

  • tuto absenci bez zbytečného průtahu zaměstnavateli oznámit – v podstatě to znamená, že zaměstnanec musí zaměstnavateli říct/napsat, že nepřijde do práce, proč a jak dlouho zhruba nebude chodit do práce, a to co nejdříve to jde.

V případě, když  lékař vystavil neschopenku, se kloníme k závěru, že vzhledem k tomu, že byl při vědomí, sám po vyšetření odešel  apod., tak jí její zdravotní stav ani jiná zásadní překážka zřejmě nebránila alespoň poslat SMS, že do práce nepřijde. Tím spíše to platí, když neschopenku zvládl poslat po kolegyni;

  • tuto absenci zaměstnavateli prokázat – v případě pracovní neschopnosti právě předložením neschopenky. Na rozdíl od oznámení překážky nemusí prokázání být okamžité. Zákoník práce žádnou konkrétní lhůtu nestanoví – zpravidla se bere, že když je neschopenka doručena do 3 dnů, tak to stačí.

Zákoník práce totiž vychází z toho, že více spěchá oznámení absence proto, aby se na to zaměstnavatel mohl v předstihu připravit. U prokázání překážky takový spěch obvykle není – zaměstnavatel už ví, že zaměstnanec je nemocný a neschopenka, která to potvrdí, může přijít i později.

V případě pana xxx  jde o porušení první povinnosti, neboť TPCA mají pravdu, pokud tvrdí, že o absenci věděl dostatečně dlouho předem. Pokud tento závěr opírají o to, že když pan xxx stihl poslat do práce po kolegyni neschopenku (tzn. se s ní musel spojit a někde jí neschopenku předat), tak měl dost času na to poslat alespoň SMS o své nemoci (ne tedy až pár minut, případně minutu před začátkem směny, když zmiňovaná kolegyně dorazila do práce také těsně před jejím začátkem). Proto, bohužel, s názorem TPCA musíme souhlasit.

Pan xxx proto tuto svou povinnost podle našeho názoru opravdu porušil – vedle citovaných článků pracovního řádu ve Vámi zaslaném vyjádření TPCA má tuto povinnost každý zaměstnanec (tedy i pan xxx) uloženou přímo v § 206 odst. 1 zákoníku práce. O porušení povinnosti by se nejednalo jen tehdy, pokud by se zpětně ukázalo, že zdravotní stav pana xxx  jí zcela znemožnil poslat i SMS zprávu – tomu ovšem vzhledem k okolnostem (domů přišel sám, poslal po své kolegyni neschopenku, SMS zprávu po probuzení poslal) nic nenasvědčuje.

Připomínáme, že zákoník práce rozlišuje mezi třemi druhy intenzity porušení povinností – a to ménězávažným, závažným a zvlášť hrubým. S tím, že platí, co co jsme si již řekli v při našem telefonátu – jakékoliv porušení, pokud nespadá pod další dva případy, je automaticky z hlediska zákona méně závažné porušení, a lze za něj uložit výtku – i kdyby šlo o sebevětší „prkotinu“.

Věc má samozřejmě ještě další rozměr – jak jsme pochopili, udělením vytýkacího dopis panu xxx automaticky přijde o výkonnostní složku mzdy (bonus). TPCA má ale samozřejmě vždy právo tuto nepřiměřenou „tvrdost“ odstranit (např. přiznáním jednorázové odměny), nicméně je k tomu nelze žádným způsobem nutit – je to pouze na jejich zvážení.

Když uvedené shrneme, tak postup pana xxx  nebyl správný proto, že SMS o své nepřítomnosti měl poslat včas – buď už cestou k lékaři (jestli měl horečky přes 39 °C, dalo se tušit, že jí doktor napíše neschopenku), nebo cestou od lékaře.

Správný postup zaměstnance, který nemůže nečekaně přijít do práce, je tedy tento:

  1. okamžitě kontaktovat nadřízeného – telefon, SMS, e-mail – a říct tři věci: že nedorazím na směnu, proč na ni nedorazím, a jak dlouho odhaduju, že nebudu chodit do práce;
  2. jakmile dostanu doklad (typicky neschopenku), doručit ho bezodkladně (do 3 dnů) do TPCA.

Za OÚP  Petr Bíba