Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak je Vám všem dobře známo, poslední dobou probíhají diskuse na téma firemního bonusu za rok 2020. Protože se množí dotazy ze strany členské základny i dalších zaměstnanců na téma, jak to s firemním bonusem doopravdy je, rozhodli jsme se vydat tuto souhrnnou informaci. Chápeme totiž, že pro část z Vás může být otázka bonusu matoucí. Materiály firmy a od OÚP totiž vypadají, že každý říká něco jiného. Ve skutečnosti jde o totéž, pouze to každý z nás říká jinými slovy.

Nechceme se v této komunikaci opět vracet k tomu, co bylo a co nebylo, a nebudeme se proto v podrobnostech vyjadřovat k tomu, co je uvedeno v zápisu z jednání ze dne 3. 2. 2021, byť jsou některé jeho pasáže z pohledu OÚP zavádějící – například schůzka dne 18. 1. 2021 rozhodně nebyla schůzkou TMMCZ a OÚP, ale schůzkou TMMCZ a 26 zaměstnanců, kteří byli ochotni doplatek garantovaného bonusu vymáhat soudní cestou. Pokud to firma brala jako schůzku s OÚP, brala to špatně a nevíme, kde se tento názor objevil. Od počátku byla schůzka sjednávána v reakci na předžalobní výzvu zaslanou firmě konkrétními 26 statečnými kolegy a šlo o schůzku s těmito kolegy.

Rád bych ovšem poznamenal, že ze zápisu z 3. 2. 2021 je patrný důvod mé neúčasti, kdy ostatně z onoho zápisu vyplývá, že při této schůzce byl pouze shrnut stávající průběh komunikace a oznámeno, že je má komunikace považována za nekorektní. Nerozumím tedy tomu, co si tedy firma od mé účasti slibovala – jasně jsme deklarovali, že bonus je pro OÚP uzavřená věc.

Účelem tohoto psaní nicméně je, abyste porozuměli tomu, jak to s firemním bonusem nakonec dopadlo, protože je to pro řadu z Vás stále nejasné. Proto nebudeme zabíhat do větších detailů.

Určitě se k Vám všem donesla informace o tom, že společně s lednovými výplatami firma vyplatila i variabilní bonus. Lišíme se s firmou v podstatě jen v tom, jestli celá ta částka je „vysoký“ variabilní bonus, nebo jestli jde zčásti o doplatek bonusu garantovaného a zbytek je „nízký“ variabilní bonus. Pro Vás, jako pro zaměstnance je to ale úplně jedno a jde o „právničení“ – v lednové výplatě Vám přišly nebo přijdou od firmy stejné peníze, protože jde o to, kolik dostanete na bonusu v souhrnu. Tato otázka je přitom už vyřešena. Nebavíme se tedy o tom, jestli dostanete více či méně na firemním bonusu jako celku, protože ten součet vychází vždy stejně.

Bavíme se vlastně jen o tom, „z jaké kapsy“ to firma vyplácí – firma se naprosto logicky snaží vypadat ve Vašich očích co možná nejlépe, takže tvrdí, že Vám dala vysokou tu variabilní část bonusu, protože ta je do velké míry na uvážení firmy. Nám se to podání prostě nelíbí proto, že nám přijde, že firma měla především zaplatit celý garantovaný bonus (tj. i to červencové snížení) a variabilní bonus je jen to, co je nad rámec garantovaného bonusu. V součtu je to ale jedno – firemní bonus je jedna částka, ta je daná, za nás je vypočtená tak, že nemáme námitky a jestli z té částky je variabilní bonus tolik peněz nebo tolik peněz, na tom teď už nesejde.

Můžeme tedy potvrdit tvrzení firmy o tom, že platba bonusu 10. 2. 2021 proběhne podle návrhu, který byl představen našemu právnímu zástupci při projednávání předžalobní výzvy, kterou podalo proti firmě 26 zaměstnanců, kteří se rozhodli garantovaný bonus vymáhat.

Na základě doporučení právního zástupce jsme poté těmto zaměstnancům doporučili způsob výplaty bonusu akceptovat, neboť doplacením firemního bonusu bude ze strany firmy uspokojen nárok všech zaměstnanců minimálně na garantovaný bonus. Toto se tedy vztahuje i na ty z Vás, kteří do předžalobní výzvy nešli. Ještě jinak řečeno: to, co firma vyplatila, je dle názoru našich právních zástupců tolik peněz, že už není možné nedoplatek garantovaného bonusu vymáhat.

Celá diskuse je tak jenom o tom, zda to, co firma teď doplatila, je celé variabilní bonus nebo zčásti garantovaný a zčásti variabilní bonus. My jsme pořád přesvědčeni, že z hlediska firemních směrnic výši bonusu určila firma na 95 % referenční mzdy, a variabilní bonus se tedy počítá následujícím způsobem: (referenční mzda * 0,95) – celá výše garantovaného bonusu.

Od počátku je OÚP konzistentní v tom, že garantovaný bonus se vyplácí vždy v plné výši bez ohledu na výsledky firmy. To až do ledna neproběhlo, teď ale už ano a tudíž není co u soudu vymáhat.

Příklad: Pokud tedy garantovaný bonus pro pozici TM2 činí za rok 2020 26 500 Kč, a zaměstnancům na této pozici bude po vyhodnocení bonusu na 95 % referenční mzdy celkově vyplacen bonus ve výši 28 070 Kč, bude zaměstnanci na variabilním bonusu (označujícím část odpovídající nadprůměrným výsledkům) dle názoru OÚP vyplacena částka 1 570 Kč. Zbývající část doplatku určeného k výplatě v termínu 10. 2. 2021 představuje dle názoru OÚP nedoplatek na garantovaném bonusu ve výši 4 519 Kč, k jejímuž zaplacení byla firma vyzvána prostřednictvím předžalobní výzvy 26 zaměstnanců ze dne 15. 12. 2020. Podobný princip platí i v případě dalších pozic.

Jinými slovy platí, že doplatkem s lednovými mzdami Vám firma zaplatila více než garantovanou část bonusu, čehož jsme se předžalobní výzvou domáhali. Jakým názvem to už firma označí a jestli to prezentuje jako vysoký variabilní bonus, je vedlejší, protože jde o to, že firemní bonus je jen jeden, který Vám bude do garantované části vyplacen až teď.

To je ostatně i důvodem, proč jsme se na základě doporučení právního zástupce firmy rozhodli způsob výplaty bonusu akceptovat. Kdybychom totiž měli za to, že na garantovaném bonusu nebylo něco doplaceno, neměli bychom důvod nejít do žaloby. Na zaslání předžalobní výzvy si i nadále trváme, protože máme za to, že do jejího doručení s námi nebyl veden rozumný dialog – v létě jsme například za OÚP představili návrh řešení, na nějž nebylo ze strany firmy nijak reagováno. Na našem názoru, že předžalobní výzva tedy umožnila vést jednání, na nichž byla situace vyjasněna a vyřešena, se tím nic nemění.

Zároveň si dovolujeme informovat, že stejným způsobem je OÚP připravena postupovat i v budoucnu, pokud bude mít za to, že nejsou dodržovány právní předpisy či vnitřní předpisy vydané firmou.

S pozdravem
Petr Bíba, předseda představenstva OÚP