Dne 26.9.2019 jsme podali návrh kolektivní smlouvy na rok 2020. Víme, že je to velice ambiciozní návrh a uděláme maximum pro to, aby byl v co největší míře naplněn. 

Děkujeme za podporu,
vyjednávací tým OÚP

NÁVRHY JEDNOTLIVÝCH TEMATICKÝCH OKRUHŮ

Odborové organizace v souladu s výše uvedeným v tomto Vymezení seznamují TPCA s tematickými okruhy pro účely jednání o uzavření Nové kolektivní smlouvy, tedy kolektivního vyjednávání ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění.

Platnost kolektivní smlouvy: Platnost a účinnost Nové kolektivní smlouvy navrhují Odborové organizace na dobu jednoho roku, od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Mzdy a příplatky ke mzdě zaměstnanců

 • plošné navýšení základní složky mzdy jednotlivých tarifních kategorií o 15 % oproti stavu platnému ke dni doručení tohoto Vymezení;
 • zavedení měsíčního příplatku ke mzdě pro zaměstnance TPCA pracující ve vnuceném pracovním tempu ve smyslu § 31 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, ve výši 1 000 Kč;
 • plošné navýšení garantovaného bonusu (tzv. 13. platu) o 3 000 Kč;
 • revize a změna procentuálních propočtů pro výpočet konečné výše bonusu (nenárokové složky mzdy zaměstnanců); Uvést v KS.
 • navýšení příplatku ke mzdě za výrobní sobotní směnu (část II., kapitola 1., článek 3, odst. 3.4.3. Stávající kolektivní smlouvy) na 1 500 Kč za každou odpracovanou výrobní sobotní směnu (dále jen „Příplatek za sobotní směnu“);
 • zavedení příplatku ke mzdě za mimořádnou výrobní směnu ve výši 2 000 Kč za každou odpracovanou mimořádnou výrobní směnu (dále jen „Příplatek za mimořádnou výrobní směnu“);
 • zavedení volby zaměstnance, zda si přeje poskytnout Příplatek za sobotní směnu a Příplatek za mimořádnou výrobní směnu formou příplatku ke mzdě nebo převedení do Z-konta;
 • navýšení příplatku ke mzdě za práci přesčas na 75 % průměrného výdělku;
 • navýšení příspěvku na 200 Kč měsíčně za každý odpracovaný měsíc ve společnosti viz. směrnice (uvést v plném znění v KS) a zavedení možnosti vyplatit tento příspěvek po odpracování nejméně 10 let, přičemž do této doby se započítává i odpracovaná doba v senior programu 60+; 
 • navýšení hodnoty stravenek poskytovaných zaměstnancům jako forma příspěvku na stravování z 80 Kč na 120 Kč.

Pracovní doba a pracovní podmínky

 • zkrácení vyrovnávacího období při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na 26 týdnů;
 • zákaz dodatečného plánování výrobních a přesunutých směn na soboty; 
 • zavedení pracovního týdne pro zaměstnance pracující ve výrobě od pondělí až do pátku (tedy zákaz plánovat pravidelné výrobní směny na jiné dny než na pondělí až pátek);
 • zavedení přestávky mezi ranní a odpolední směnou v délce 10 minut;
 • zavedení maximálního týdenního limitu práce přesčas na odpolední směně v rozsahu maximálně 80 minut týdně a zákazu nařizování práce přesčas na směny naplánované na pátek (páteční odpolední výrobní směny);
 • zajištění teploty ve výrobních halách od 18 °C do 28 °C
 • garance práce pro údržbu v nepřetržitém pracovním režimu.

Zaměstnanecké benefity

 

 • nastavení pravidel automatického povyšování, zakotveno v KS;
 • navýšení  příspěvku 50+ do  Z konta na 5 000 bodů;
 • dovolenou pro všechny zaměstnance v TPCA o výměře 6 týdnů za kalendářní rok;
 • indispoziční volno pro tarifní zaměstnance (tzv. sick days) v rozsahu home office s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. 
 • 1 den ročně pro péči o dítě do 15 let a 1 den ročně pro péči o osobu blízkou starší 65 let; možno čerpat pouze indispozičně nebo home office  
 • navýšení počtu dní dovolené k výběru čerpání zaměstnancem podle vlastního uvážení na 10 dnů v kalendářním roce;
 • při čtvrtletním hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců starších 50 let zavedení povinnosti hodnotícího dotázat se, zda zaměstnanec zvládá pracovní tempo, a pokud ne, informovat příslušnou odborovou organizaci a společně ve spolupráci s group leaderem (GL, HR) nabídnout takovému hodnocenému zaměstnanci přechod na méně náročnou pracovní pozici;
 • navýšení odměny při dosažení pracovního výročí tak, že tato se bude vyplácet při dosažení pracovního jubilea 5, 10, 15 a 20 let, a to ve výši odpovídající délce pracovního poměru x 1 000 Kč;  pravidlo zavést od roku 2019 včetně.
 • upravit systém navyšování bodů do Z-konta na základě seniority tak, že se do tohoto navýšení započte délka pracovního poměru nad rámec 5 let, a to podle následujícího schématu, které upravuje způsob navýšení stávajícího konta seniority:

Práva Odborových organizací a další body

 • navýšení pracovního volna na přípravu návrhu kolektivní smlouvy před zahájením kolektivního vyjednávání o 50 hodin, s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku;
 • vypuštění následujících povinností obsažených ve Stávající kolektivní smlouvě: Bod 7;
 • při změně vlastníka závodu TPCA převzít veškeré závazky z Nové kolektivní smlouvy, a tím i souvisejících směrnic TPCA;
 • v případě rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem výpovědí z organizačních důvodů podle ustanovení § 52 písm. a) nebo b) zákoníku práce povinnost TPCA poskytnout zaměstnanci TPCA dotčenému touto výpovědí odstupné alespoň ve výši 24násobku jeho průměrného měsíčního výdělku.