Vážené kolegyně, vážení kolegové, odboráři,

zástupce OÚP na svařovně napsal krátký článek ohledně řešení situace kolem vrat W1 -4 a popsal situaci, jaký byl průběh při řešení a odstraňování dlouholetého problému chladu a zimy na přilehlých pracovištích. Po vydání tohoto článku přišla reakce společnosti, která rozhodně neodpovídala závažnosti článku a zcela zbytečně vyhrotila situaci. Jedna z argumentací společnosti byla, že si zaměstnanci stěžují na naše materiály, které byly rozneseny po rest zónách na svařovně. Pokud jsme se ptali, kdo si konkrétně stěžuje, tak jsme se dozvídali, že si nemohou vzpomenout, ale pak najednou si vzpomněli a k našemu překvapení jsme se dozvěděli, že si stěžují zástupci nejmenované nejmenší odborové organizace. Ano, zástupci odborů, kteří mají zastupovat zaměstnance, přispívat k jejich spokojenosti ve firmě a řešit problémy se společností. Nevím, co jim bránilo v tom, aby také aktivně řešili chlad a zimu v této části svařovny. Místo toho šli brečet k firmě, že jsme si dovolili něco vydat a umístit tyto materiály na rest zóny, což je v souladu s KS. Nebo snad útočí na aktivní přístup našeho zástupce, který neúnavně řeší tento problém a ve spolupráci s firmou se mu podařilo změnit tento letitý špatný stav k lepšímu? Zarážející je, jak firma reaguje a okamžitě koná v souladu se stížností této odborovky.

Za mě děkuji zástupci OÚP za aktivní přístup v řešení daného problému a dík patří i novému Mng svařovny, který rychle reagoval na problém a svým přístupem a řízením práce vyřešil letitý neduh této části svařovny. Jen tak dál. Z tohoto důvodu jsme předali společnosti písemný protest, který si máte též možnost přečíst.

S pozdravem
Petr Bíba

Vážení,

naše odborová organizace Nezávislé odbory pro údržbu a ostatní pracující se tímto obrací na Vaši společnost Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. jako na zaměstnavatele, u nějž naše odborová organizace již dlouhou dobu působí a aktivně hájí práva zaměstnanců.

Jako odborová organizace plníme u Vaší společnosti klíčové a zásadní úkoly za účelem ochrany práv zaměstnanců, jejich oprávněných zájmů a jejich postavení u zaměstnavatele. Pro řádné plnění těchto povinností nám zákoník práce v ustanovení § 276 odst. 6 ukládá povinnost vhodným způsobem informovat zaměstnance o naší činnosti a o obsahu a závěrech informací a projednání se zaměstnavatelem.

Jako zaměstnavatel jste povinni nám k tomu poskytnout součinnost a do naší činnosti nezasahovat, neboť naše postavení odborové organizace je chráněno nejen zákoníkem práce, zákonem o kolektivním vyjednávání a dalšími zákonnými předpisy, ale též článkem 27 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a příslušnými mezinárodněprávními dokumenty, zejména úmluvami Mezinárodní organizace práce.

Veškeré naše aktivity jsou motivovány a vedeny s cílem zachování a utužování sociálního smíru mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, neboť jen tak může být vzájemná spolupráce prospěšná všem účastníkům pracovněprávních vztahů.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že naše odborová organizace chce, a dokonce musí se zaměstnanci komunikovat a informovat je o své činnosti, a Vaše společnost do tohoto práva nesmí zasahovat. Uvedené zdůrazňujeme proto, že se tak bohužel v praxi děje, a to zcela nepřípustným postupem, jenž popisujeme dále.

Naše komunikační aktivity provádíme mimo jiné prostřednictvím článků, které následně jednak vyvěšujeme na naše internetové (webové) stránky, jednak je distribuujeme formou dokumentů (letáků) mezi zaměstnance. V nedávné době jsme takto připravili článek o situaci na svařovně. Tento článek jsme Vám v souladu s našimi dohodami a nad rámec našich zákonných povinností v zájmu zachování sociálního smíru předem zaslali k vyjádření a k připomínkám. Žádné připomínky jsme neobdrželi.

Článek jsme proto v plném souladu s částí I., kapitolou 2., článkem 7., odstavcem 7.3. a 7.4. platné kolektivní smlouvy distribuovali zaměstnancům svařovny jednak vyvěšením na nástěnce odborů, jednak umístěním na určené místo v rest zóně zaměstnanců. Po zhruba dvou dnech jsme však zjistili, že  tento článek z rest zóny bez jakéhokoli vysvětlení či zdůvodnění mizí, a tak bylo znemožněno zaměstnancům svařovny se s ním bez obtíží seznámit, čímž se hrubě zasáhlo do postavení naší odborové organizace.

Při následném jednání, pracovníci personálního oddělení tvrdili, že si odnesli pouze „vzorek“ materiálů, nic to nemění na tom, že Vaše společnost náš materiál měla k dispozici předem a neměla tudíž žádný důvod ani právní podklad pro odnětí materiálu z rest zóny.

Dále pracovníci personálního oddělení uvedli, že jsme údajně umístěním materiálu do rest zóny měli porušit platnou kolektivní smlouvu, konkrétně část I., kapitolu 2., článek 7., odstavec 7.4.1.

Proti tomuto postupu a osočování se tímto důrazně ohrazujeme a považujeme jej za flagrantní a naprosto nepřijatelný zásah do postavení a působení naší odborové organizace a za pomstu za to, že naše odborová organizace hájí práva zaměstnanců aktivně. Konkrétně upozorňujeme na to, že:

  • část I., kapitola 2., článek 7., odstavec 7.4.1. platné kolektivní smlouvy nevyžaduje, aby společnost umístění materiálu do rest zóny předem odsouhlasila, jak nám bylo mylně tvrzeno. Tento odstavec říká pouze tolik, že pro distribuci jsou využívána určená místa na pracovištích / rest zónách zaměstnanců;
  • větu „Způsob distribuce je vždy projednán se Společností“ je nutno vykládat v kontextu zavedené praxe, kdy za celou dobu působení naší odborové organizace nebylo nikdy zpochybňováno právo umisťovat dokumenty na nástěnky, stojany a do rest zón. Příslušnou větu je tedy nutno vykládat tak, že způsoby distribuce uvedené v kolektivní smlouvě jsou předjednány automaticky;
  • ostatní odborové organizace působící u Vaší společnosti své materiály do rest zón běžně umisťují, aniž by vůči tomu Vaše společnost cokoliv namítala. Vaše společnost tak svým jednáním znevýhodňuje naši odborovou organizaci vůči ostatním odborovým organizacím, a tím porušuje článek 27 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle nějž je nepřípustné zvýhodňovat v podniku některou odborovou organizaci.

Tímto jednáním tedy nepřípustně zasahujete do našich ústavně zaručených práv, do legitimního očekávání a poškozujete zprostředkovaně naši členskou základnu tím, že jí odnímáte právo na informace.

Žádáme Vás proto o písemnou omluvu za výše uvedené jednání a o zajištění nápravy tak, aby se podobná situace již nikdy neopakovala. Pokud Vaše společnost požaduje vzorky materiálů, které distribuujeme mezi naše členy a zaměstnance, můžeme o tom jednat, ale naprosto odmítáme tolerovat „partyzánskou válku“ vedenou vůči nám Vaší společností spočívající v odnášení „vzorků“ odborových materiálů, nadto řádně předem poskytnutých Vaší společnosti. Takové jednání rozhodně nepomáhá naší snaze o zachování a prohloubení sociálního smíru.

Zároveň Vás tímto upozorňujeme, že pokud by podobné útoky na naše postavení snad měly pokračovat, budeme nuceni volit další prostředky obrany, včetně (nikoli však výlučně):

  • zahájení kolektivního sporu o plnění závazků z kolektivní smlouvy, ze kterých nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům, konkrétně z části I., kapitoly 2., článku 7. Komunikační aktivity odborů;
  • podání podnětu místně příslušnému inspektorátu práce k prověření, zda uvedeným jednáním nebyl spáchán přestupek podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o inspekci práce.

Pro vyloučení budoucích pochybností závěrem navrhujeme rozšířit obsah v současnosti vedeného kolektivního vyjednávání o změnu kolektivní smlouvy o následující návrh:

část II. Práva a povinnosti, kapitola 2. Činnost Odborů, článek 7. Komunikační aktivity Odborů, odstavec 7.4. Distribuce a oběh interních dokumentů v prostorách TPCA, odstavec 7.4.1. se mění tak, že nově zní:

7.4.1. Pro distribuci dokumentů jsou využívána k tomu určená místa na pracovištích / rest zónách zaměstnanců, nástěnky Odborů a Společnosti a určené stojany na hlavní vrátnici. Odbory mohou distribuovat dokumenty také osobně v mimopracovní čas zaměstnanců (např. během přestávek, mezi směnami). Na žádost Společnosti s ní Odbory v konkrétním případě způsob distribuce předem projednají.

Za Vaši odpověď Vám předem děkujeme.

S pozdravem
Petr Bíba