Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jistě je Vám známo, že naše Odborová organizace pro údržbu a ostatní pracující (dále jen „OÚP“) od června tohoto roku zahájila s TPCA diskuse na téma plánovaného zkrácení 1. splátky garantovaného bonusu za rok 2020 (dále jen „Garantovaný bonus“). V návaznosti na tato jednání byly ze strany TPCA vůči zaměstnancům opakovaně vydávány písemné informace, které vysvětlují, z jakých pohnutek a důvodů má společnost za to, že je pro zaměstnance nyní zkrácení první splátky Garantovaného bonusu výhodnější. OÚP tímto dokumentem uvádí tyto informace na pravou míru a ujasňuje některé nepřesnosti.

*          *          *

 1. Co je to garantovaný a variabilní bonus?

Garantovaný bonus je složka mzdy, která Vám náleží vždy ve stejné výši, pokud řádně během roku vykonáváte práci nebo jste byli připraveni pracovat. Jedná se zjednodušeně řečeno o 13. plat, který máte dostat celý (polovinu v červenci, polovinu v prosinci) bez ohledu na to, jak se společnosti během tohoto roku dařilo. Výslovně platí pravidlo, že nevýrobní směny se z důsledku odstávky výroby považují za odpracované směny, a nemají na výši Garantovaného bonusu vliv.

Variabilní bonus je složka mzdy, kterou TCPA nazývají finálním doplatkem, a náleží Vám tehdy, pokud budou výsledky firmy průměrné nebo nadprůměrné. Výsledky firmy nemají ovšem žádný vliv na bonus garantovaný, o kterém v tomto případě jde.

 1. Z čeho mé právo na garantovaný a variabilní bonus vyplývá? 

Z vnitřní směrnice Mzdová politika dostupné na intranetu TPCA. Ta pro TPCA představuje závazná pravidla, kterými se musí řídit. Jinými slovy řečeno – jde o „mzdový zákon“ platící na půdě TPCA, a je proto potřeba jej dodržovat.

 1. Proč TPCA prozatím nezamýšlejí vyplatit celou 1. splátku garantovaného bonusu, když je už v názvu této složky obsažena „garance“, a stejně hovoří i směrnice mzdová politika?

Názor TPCA vychází z toho, že je nutné zohlednit mimořádnou situaci vyvolanou delším pozastavením výroby v prvním pololetí roku 2020. Příslušný „mzdový zákon“ ale takový postup TPCA neumožňuje, což je důvod, proč tuto situaci momentálně řešíme s vedením. Slovo „garantovaný“ přitom není bezúčelné – protože směrnice výslovně říká, že na něj máte nárok vždycky, bez ohledu na ekonomickou situaci firmy.

 1. Pokud je ve směrnici mzdová politika a v materiálu TPCA ze dne 17. 6. 2020 uvedeno, že garantovaný bonus je upraven (zkrácen) o nevýrobní směny, proč to OÚP řeší s firmou a právními zástupci?

Tato možnost krácení byla přidána do směrnice až dodatečně po obnovení výroby. Pracovní právo přitom zakazuje zpětně měnit pravidla hry v neprospěch zaměstnanců. Toto ustanovení se tedy na nevýrobní směny za 1. pololetí roku 2020 v žádném případě nevztahuje a je právně nevymahatelné. Krácení Garantovaného bonusu z tohoto důvodu proto podle OÚP není možné.

 1. Vzala OÚP dostatečně do úvahy ekonomickou situaci TPCA ovlivněnou odstávkou z důvodu opatření proti šíření koronavirové infekce?

Ekonomické situace jsme si dobře vědomi, a při jednání s firmou opakujeme, že ji chápeme. Netvrdíme, že jde o zlovolnou akci ze strany TPCA, a akceptujeme, že hospodářský smír obou stran musíme při jednání vzít do úvahy. Z tohoto důvodu jsme proto firmě navrhli kompromisní řešení, které její ekonomickou situaci zohledňuje a zároveň šetří mzdová práva zaměstnance. Musíme ovšem konstatovat, že je v zákoníku práce výslovně paragraf, že případné ekonomické potíže zaměstnavatele nesmí být nikdy přenášeny na zaměstnance.

 1. Z jakého důvodu jsou TPCA názoru, že je jejich postup v souladu se zákonem, a co si o příslušné právní analýze myslí OUP?

Firma vychází z toho, že za období, kdy jste nechodili do práce, Vám nemůže náležet mzda, protože jde o odměnu za práci. My s tím nesouhlasíme, protože jednak TPCA dříve zaměstnancům i přes absence Garantovaný bonus vyplácely. Navíc „mzdový zákon“ výslovně říká, že nevýrobní směny z důvodu odstávky znamenají odpracovanou dobu, a Garantovaný bonus Vám i tak náleží celý.

 1. Je informace TPCA uvedená v reakci pravdivá z hledisek výše finálního doplatku?

Platí to pouze v případě, že KPIs budou na konci roku vyhodnocena kladně, obdobně jako v období od ledna do června 2020. Tuto informaci ale přitom nikdo neví, a nelze ji předvídat. Pokud ve druhém pololetí bude například vyšší počet úrazů nebo závad na auto, známka dopadne špatně, a Vy žádný doplatek dostat nutně nemusíte. Záleží tedy prakticky na náhodě, a nejde o žádnou garanci.

Jinými slovy, pokud výsledná známka bude vyhodnocena opravdu ve výši 3,84 nebo 4,49, uváděná výše finálního doplatku je správná. Nikdo a ani TPCA ovšem tuto známku neznají, tj. nikdo nemůže s jistotou říci ani známku, a tím ani výši finálního doplatku. V kostce to znamená, že vyhodnocení za první půlrok vůbec nemusí vypovídat o tom, jak dopadne hodnocení za rok celý.

 1. Je řešení TPCA ze dne 10.7.2020 výsledkem jednání s OÚP?

Nikoliv, vedení firmy nás doposud staví před hotovou věc a k našemu návrhu (viz dále) se prozatím nevyjádřilo.

 1. Jak se podle směrnice mzdová politika vypočítává finální doplatek (garantovaný bonus)?

Na konci roku se souhrnně za celý tento rok vyhodnotí následující kritéria: počet úrazů, počet závad na auto, efektivita výroby a redukce přímých pozic. Na základě toho se vypočte známka, ze které se poté určí, zda a v jaké výši finální doplatek dostanete, což se týká i tohoto roku. Jde o věci, které jsou určeny „tvrdými“ daty. Pokud nedopadnou dobře (což už se v minulosti stalo), nedostanete na finálním doplatku nic nebo drobné v řádu stokorun.

 1. Proč se OÚP proti tomuto návrhu tak vymezuje, když zaměstnanci dostanou vyšší finální doplatek, a tím se pokryje nyní zkrácená platba Garantovaného bonusu?

Právě z výše uvedených důvodů. Neplatí žádná garance, že finální doplatek dostanete. To znamená, že nemusíte vůbec dostat za celý rok ani Váš 13. plat, který Vám „mzdový zákon“ garantuje.

 1. Co nejvíc OÚP vadí na řešení komunikovaném TPCA?

Podle této reakce by vyplacení první splátky garantovaného bonusu znamenalo, že firma musí snížit vyhodnocení ukazatelů o nevýrobní směny. Jinými slovy tím TPCA říkají, že pokud nyní dostanete celou první plátku Garantovaného bonusu, uměle zhorší vyhodnocení ukazatelů, i když se firmě bude dařit stejně.

Výsledek vyhodnocení (známka) je objektivní proměnnou, která není 13. platem ovlivněna – opačný postup je porušením „mzdového zákona“. Finální doplatek tedy musíte dostat logicky stejný, bez ohledu na to, zda TPCA první splátku Garantovaného bonusu zaplatí celou, nebo ne.

 1. Navrhla OÚP nějaké řešení, které by bylo spravedlivé pro firmu i zaměstnance? 

Zjednodušeně řečeno nám jde o to, aby v případě podprůměrných výsledků ukazatelů firma respektovala povahu Garantovaného bonusu jako 13. platu. Tj. bez ohledu na známku vyhodnocení KPIs aby každému zaměstnanci náleželo to, co mu na 1. platbě Garantovaného bonusu nebylo vyplaceno.

Jinými slovy, nyní byste celý Garantovaný bonus neobdrželi, ale na finálním doplatku byste jej vždy museli dostat. Jde podle našeho o kompromis respektující ekonomickou situaci TPCA, nicméně oficiální stanovisko vedení firmy na něj dosud neznáme. Bez této garance se může podle následující tabulky stát, že nedostanete ani 13. plat, který Vám firma garantuje, proti čemuž OÚP brojí. Pokud jste totiž celý rok byli připraveni a ochotni pracovat, není to ani právně v pořádku, ani spravedlivé, pokud byste na tuto „garanci“ nedosáhli.

Příklad pro pozici TM2 v případě vyhodnocení známky 4,49 (předpoklad společnosti jakožto pravděpodobného vývoje)

 

Známka 4,49 / pozice TM2 Návrh TPCA Návrh OÚP
Výše 13. platu (garantovaného bonusu): 26 500 Kč
1. splátka bonusu 8 731 Kč 8 731 Kč
2. splátka bonusu 13 250 Kč 13 250 Kč
Finální doplatek 13 728 Kč  13 728 Kč
Celková částka 35 709 Kč (o 9 209 Kč více než 13. plat) 35 709 Kč (o 9 209 Kč více než 13. plat)

 

Z této tabulky je patrné, že v případě vývoje označovaného jako předpokládaný samotnou společností, tak tato varianta neznamená pro TPCA žádné vícenáklady.

Příklad pro pozici TM2 v případě vyhodnocení průměrné známky (2,84)

 

Známka 2,84 / pozice TM2 Návrh TPCA Návrh OÚP
Výše 13. platu (garantovaného bonusu): 26 500 Kč
1. splátka bonusu 8 731 Kč 8 731 Kč
2. splátka bonusu 13 250 Kč 13 250 Kč
Finální doplatek 1 131 Kč 4 519 Kč (navýšení o 3 388 Kč jako garance 13. platu)
Celková částka 23 112 Kč (o 3388 Kč méně než 13. plat) 26 500 Kč (výše 13. platu)

 

Příklad pro pozici TM2 v případě vyhodnocení podprůměrné známky (např. 2 a níže)

 

Známka 2 a níže / pozice TM2 Návrh TPCA Návrh OÚP
Výše 13. platu (garantovaného bonusu): 26 500 Kč
1. splátka bonusu 8 731 Kč 8 731 Kč
2. splátka bonusu 13 250 Kč 13 250 Kč
Finální doplatek 0 Kč 4 519 Kč (navýšení o 4 519 Kč jako garance 13. platu)
Celková částka 21 981 Kč (o 4 519 Kč méně než 13. plat) 26 500 Kč (výše 13. platu)
 1. Jak na to TPCA dosud reagovaly?

Ze strany TPCA nezaznělo doposud žádné konkrétní vyjádření, zda s tímto kompromisním návrhem souhlasí, či jaké připomínky k němu má. Z tohoto důvodu nemůžeme blíže komentovat ani důvod vedení společnosti, který ji k tomu vede.

 1. Co mohu dělat s tím, pokud s postupem TPCA nesouhlasím?

Protože se jedná o nárok na nevyplacenou mzdu, je možné jej případně vymáhat soudní cestou a rovněž uplatnit další nároky. Bližší informace Vám velice rádi na vyžádání poskytneme – nejste povinni tento přístup TPCA jednostranně akceptovat a útrpně jejich postupu přihlížet, pokud si jednostranně diktují své podmínky, a to v rozporu se „mzdovým zákonem“.

 1. Jaké budou další kroky OÚP k nápravě situace?

OÚP samozřejmě preferuje dohodu s firmou, o čemž opakovaně vedení společnosti ujišťujeme. Velice rádi se vrátíme za jednací stůl, pokud nám bude vedení firmy ochotno vyjít vstříc a minimálně se k našemu kompromisnímu návrhu vyjádří. Jinak ovšem byla OÚP donucena na základě konzultace s jejími právními zástupci zahájit právní řešení této situace, které bude podle dalšího průběhu dění dále konkretizováno.

*          *          *

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo potřeby další asistence je pro Vás OÚP kdykoliv k dispozici.

S pozdravem
Petr Bíba, předseda