Vážené kolegyně, kolegové,

Předložil jsem společnosti návrh na změnu KPD s platností od 1.9.2022 a to v následujícím znění.

OÚP tímto předkládají průvodní dopis k dokumentům, v nichž navrhují úpravu podmínek, za kterých jsou momentálně ochotny pro účely kolektivní smlouvy pro rok 2022 souhlasit s rozvržením pracovní doby ve formě konta pracovní doby ve smyslu ustanovení § 86 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“ a „Konto pracovní doby“). Konkrétně se tyto návrhy týkají potenciálního dalšího vyrovnávacího období od 1. 9. 2022, neboť momentálně dobíhá druhé vyrovnávací období KPD ujednaného v současné kolektivní smlouvě.

V tomto směru OÚP vychází z toho, že na kolektivním vyjednávání dne 15. 12. 2021 bylo stran Konta pracovní doby ujednáno, že Konto pracovní doby bude zachováno za současných podmínek s platností do 31. 8. 2023. Zároveň bylo ovšem mezi stranami dohodnuto, že proběhne „diskuse k nastavení KPD od 1. 9. 2022 za účelem jeho možného zlepšení“. Tento průvodní dopis a námi navrhované změny v dokumentech proto, prosím, vnímejte jako podnět k zahájení této diskuse, neboť jak plyne z dále uvedeného, OÚP mají k současné podobě Konta pracovní doby připomínky, které se nedotýkají přímo flexibility, a proto dále uvedené body považují OÚP za stále otevřené.

  1. Obecné vysvětlení úprav

OÚP jsou v zásadě ochotny diskutovat o zavedení Konta pracovní doby i pro další období od 1. 9. 2023 s tím, že i v rámci období od 1. 9. 2022 by měly být v rámci diskuse dohodnuté mezi oběma stranami vypořádány alespoň nejdůležitější připomínky. Praxe v prvních dvou vyrovnávacích obdobích od jeho opětovného zavedení nicméně přinesla praktické potíže a nesoulad stran sociálního dialogu ohledně výkladu některých praktických aspektů s ním souvisejících. Zejména OÚP naráží na velmi kontroverzní krácení prémií za výkon o případné doplatky do stálé mzdy, pro které dle jejich názoru neexistuje právní podklad. Na druhou stranu jsou si OÚP vědomy toho, že výkladů Konta pracovní doby pro účely praxe je mnoho. Posláním OÚP na druhou stranu nicméně je takové výklady ideálně minimalizovat, a to na základě dosavadních zkušeností, které nebyly zdaleka pouze pozitivní.

Z tohoto důvodu proto považují OÚP za potřebné zpřesnit příslušné dokumenty [zejména příslušný článek kolektivní smlouvy upravující podmínky uplatnění Konta pracovní doby (dále jen „Návrh kolektivní smlouvy“) a směrnici Mzdová politika v částech upravujících specifika odměňování u zaměstnanců, na které se Konto pracovní doby uplatní (dále jen „Návrh mzdové politiky“)]. Rovněž pokládáme za nezbytné, aby byly přijaty po dobu uplatnění Konta pracovní doby záruky proti případným změnám vnitřních předpisů Zaměstnavatele v neprospěch zaměstnanců, pokud se dotýkají Konta pracovní doby.

V příloze si Vám proto dovolujeme zaslat v režimu sledování změn Návrh kolektivní smlouvy a Návrh mzdové politiky. Oba tyto dokumenty zachycují změny změn navržené OO včetně doprovodného komentáře. Text příslušného článku kolektivní smlouvy zachycuje změny oproti kolektivní smlouvě účinné do 31. 12. 2021, u směrnice Mzdová politika vycházíme z verze zaslané ve formátu MS Word od společnosti – za poskytnutí této součinnosti ještě jednou velice děkujeme. Drtivá většina změn se týká právě Konta pracovní doby – u směrnice Mzdová politika nicméně OO navrhují k projednání i další drobné změny, a to čistě za účelem předcházení různým výkladům některých institutů souvisejících s odměňováním (zejména ve vztahu k pojmu „hromadné překážky na straně Zaměstnavatele“). Nejistota s tím související jde přitom dle názoru OÚP v neprospěch obou stran sociálního dialogu.

Pro úplnost dodáváme, že v zaslané směrnici Rozvržení pracovní doby OÚP změny nenavrhují, neboť žádné ustanovení této směrnice přímo nedopadá na podmínky Konta pracovní doby, nebo na práva zaměstnanců pracujících v Kontu pracovní doby.

  1. Konkrétní návrhy zapracované do Návrhu kolektivní smlouvy a Návrhu mzdové politiky

V této části stručně pro větší přehlednost shrnujeme, jaké změny oproti dosavadnímu období OÚP navrhují, a z jakých důvodů:

  • Zamezení zápočtům/krácení pravidelně poskytovaných složek mzdy v Kontu pracovní doby:

Zaměstnavateli je dobře známo, že OÚP dlouhodobě nesouhlasí s jedním z důvodů krácení prémie za výkon, ke kterému dochází v případě, že Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci doplatek do stálé mzdy odpovídající 85 % průměrného výdělku. Kolektivní smlouva i dle současné textace upravuje, že zaměstnancináleží všechny tyto složky mzdy vedle sebe (zejména tarifní mzda, prémie za docházku, prémie za výkon, garantovaný bonus, variabilní bonus).

Krácení prémie za výkon bylo upraveno až ve směrnici Mzdová politika, kdy je tím de facto některým zaměstnancům kráceno právo, které již bylo založeno na základě kolektivní smlouvy. K tomuto jevu zjednodušeně docházelo u těch zaměstnanců, kterým vyšel „příliš vysoký“ průměrný výdělek, což OÚP mimo jiné pokládají za velkou nespravedlnost. Pravidla zjišťování průměrného výdělku jsou přísně kogentní a daná zákoníkem práce, a zaměstnanec neudělá nic s tím, jak průměrný výdělek vyjde. Někteří zaměstnanci jsou tak de facto „trestáni“ za to, jak zní závazná právní úprava.

OÚP proto navrhují formulační zpřesnění v nové kolektivní smlouvě tak, aby toto krácení pro další období již nepřipadalo v úvahu, a to zdůrazněním nároku na poskytnutí všech pravidelně poskytovaných složek mzdy v režimu Konta pracovní doby. Úpravy ve směrnici Mzdová politika poté logicky odpovídají tomu, že možnost tohoto zkrácení vypouští, a to včetně úprav dalších souvisejících záležitostí (tj. aby bylo například uvedeno, že se vyplácí kontová mzda, a nikoliv záloha na kontovou mzdu).

  • Příplatek za účast na každé páteční noční či sobotní ranní či odpolední směně v rámci konta pracovní doby

OÚP stran této otázky kvitují přístup Zaměstnavatele, kdy již dle jeho vyjádření není striktně vyžadována podmínka odpracování příslušné směny, aby na tento příplatek vznikl nárok. OÚP se nicméně domnívají, že by pro právní jistotu zaměstnanců bylo žádoucí, aby příslušné pasáže kolektivní smlouvy a směrnice Mzdová politika rozváděly pojem „účast na směně“. Konkrétně si OÚP představují úpravu tak, aby z obou dokumentů jednoznačně vyplývalo, že zaměstnanci tento nárok vzniká bez ohledu na to, kolik na směně odpracoval, pokud na ni nastoupil. Jde tedy o uvedení dokumentů do souladu s předchozím vyjádřením Zaměstnavatele.

  • Garance před dodatečnou úpravou směrnic po podpisu nové kolektivní smlouvy

Vnitřní předpisy vydává jednostranně Zaměstnavatel, a s OÚP jsou toliko projednávány. Tento mechanismus OÚP samozřejmě nezpochybňují, kdy bez této možnosti by Zaměstnavatel neměl možnost efektivního řízení. Na druhou stranu jsou OÚP nuceny reagovat na praxi Zaměstnavatele, kdy formuluje kolektivní smlouvu obecně, a detaily poté rozvádí v jednostranně vydávaných vnitřních předpisech, aniž by OÚP mohly reálně ovlivnit jejich obsah. Jakkoliv je tento přístup na jednu stranu bohulibý (kolektivní smlouva má být srozumitelná pro všechny zaměstnance), uvádí zaměstnance do značné nejistoty.

I když totiž Zaměstnavatel vyhoví návrhu OúP na změnu Mzdové politiky, nic mu v zásadě nebrání po (neodvolatelném) odsouhlasení Konta pracovní doby tyto podmínky opět změnit. OÚP proto navrhují do příslušného článku nové kolektivní smlouvy vložit odstavec týkající se podmínek změn vnitřních předpisů Zaměstnavatele, pokud jde o Konto pracovní doby. V kostce jde o to, aby po dobu platnosti Konta pracovní doby byly podmínky Konta pracovní doby (zejména stran odměňování zaměstnanců zařazených do tohoto způsobu rozvržení pracovní doby) nezměnitelné bez souhlasu OÚP, a to bez ohledu na to, zda jsou zakotveny v kolektivní smlouvě, nebo vnitřních předpisech Zaměstnavatele. Návrh se tedy týká zavedení podmínky souhlasu se změnou vnitřních předpisů Zaměstnavatele v dotčených pasážích. Bez této garance se zaměstnanci vystavují riziku, že i v dalších vyrovnávacích obdobích budou odkázáni na výklady Zaměstnavatele, což nechtějí připustit.

  • Odstupné u zaměstnanců zařazených do Konta pracovní doby

V rámci dosavadního kolektivního vyjednávání bylo mezi stranami předběžně ujednáno, že i pro další období budou ujednány převody plusových a mínusových směn. Toto je nicméně pro zaměstnance samo o sobě poměrně nevýhodné – možnost převodu plusových směn totiž například znamená, že zaměstnanec neobdrží při vyrovnání plusových směn mzdu za práci přesčas. OÚP proto v příslušné pasáži týkající se vyrovnání při skončení pracovního poměru u zaměstnance zařazeného do Konta pracovní doby navrhují, aby bylo odstupné navýšeno vždy o trojnásobek průměrného měsíčního výdělku oproti zaměstnancům, kteří do Konta pracovní doby zařazeni nejsou.

Navýšení by se tak tedy nově mělo vztahovat na všechna „pásma“ doby trvání pracovního poměru oproti současnému stavu, kdy u zaměstnanců pracujících u Zaměstnavatele po dobu alespoň 3 let je výše odstupného zcela stejná bez ohledu na to, jestli je do Konta pracovní doby zařazen, nebo ne. Tito zaměstnanci tedy nejsou za KPD nijak kompenzováni, kdy OÚP pro další období trvají na odstranění tohoto nevyhovujícího stavu.

  • Další dílčí úpravy v Návrhu mzdové politiky

Na základě dosavadních zkušeností OÚP dále navrhují kosmetické úpravy směrnice Mzdová politika i mimo Konto pracovní doby. Zejména nesouhlasí s tím, aby pojem „hromadná překážka na straně zaměstnavatele“ pro účely krácení výkonnostní složky mzdy byl ponechán na uvážení Zaměstnavatele. Zjednodušeně OÚP nechtějí, aby i v případě hromadné překážky na straně Zaměstnavatele stačilo na vynětí z výjimky to, že Zaměstnavatel tuto překážku formálně „neurčí“. Tímto totiž bylo proti OÚP zcela účelově argumentováno v rámci jednání o první splátce garantovaného bonusu za rok 2020.

Předem velice děkujeme za vzetí všech výše uvedených argumentů pro Návrh kolektivní smlouvy a Návrh mzdové politiky na vědomí, a budeme se těšit na Vaše vyjádření. V případě jakýchkoliv dotazů nebo potřeby bližšího zdůvodnění pro Vás samozřejmě budeme kdykoliv k dispozici. V současnosti jsou požadavky uvedené výše předpokladem k tomu, abychom odsouhlasili Konto pracovní doby i na další období, když momentálně pro zaměstnance představuje spíše problém než cokoliv jiného. Vyjednávání o konkrétní podobě podmínek se nicméně OÚP nebrání.

S pozdravem
Nezávislé odbory pro údržbu a ostatní pracující
Petr Bíba, předseda představenstva