Vážené kolegyně, vážení kolegové,

obracíme se na Vás ve věci diskutovaného newsletteru o povinném testování, který rozeslal zaměstnavatel mezi zaměstnance a který se v poslední době hodně řeší. Často se na nás obracíte s dotazy, zda má zaměstnavatel právo na vše, co v newsletteru píše a také, jak je to obecně s povinností testovat se na pracovišti a jaké důsledky má případné odmítnutí testu. Tyto záležitosti OÚP probrala se svým právním zástupcem a podává vám následující shrnutí.

Nejprve se chceme ohradit proti tomu že zaměstnavatel poslal newsletter na všechny zaměstnance bez projednání s odborovými organizacemi včetně OÚP. Povinností zaměstnavatele jeprojednat s odborovou organizací všechna opatření týkající se většího počtuzaměstnanců. Tato povinnost vyplývá přímo z ustanovení § 287 odst. 2 písm. g) zákoníku práce. Nic na tom nemění, že zaměstnavatel zajišťuje provedení povinnosti, která mu byla uložena mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. Budeme tedy po vedení žádat, aby se tento postup neopakoval a všechna podobná opatření byla včas projednána s OÚP a dalšími odborovými organizacemi.

Ze strany zaměstnavatele jsme byli ujištěni, že je shoda na tom projednávat opatření s odbory s předstihem, nicméně vzhledem k turbulentním změnám to není vždy možné. OÚP k tomu dodává, že považuje za lepší variantu některé záležitosti projednat i operativněji, než se projednání u překotných změn vyhnout.

Pokud jde o samotnou povinnost testování, rádi bychom Vás požádali o toleranci vůči vedení. Důvodem pro zavedení testů nebylo rozhodnutí zaměstnavatele nebo někoho z koncernu, ale povinnost daná mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Ať se nám to líbí nebo ne, zaměstnavatel testování musí provádět.

Doporučujeme tedy všem zaměstnancům, ať buď doloží, že jsou očkovaní, že prodělali COVID-19 nebo že mají vlastní test ze zdravotnického zařízení ne starší než 7 dní; jinak ať testování podstupují. Mistrům a vedoucím zaměstnancům doporučujeme dodržovat povinnost ověřovat certifikáty, kterými zaměstnanci prokazují absolvování testu, očkování anebo prodělání nemoci.

Obecně rovněž uvádíme, že newsletter zaměstnavatele je z větší části pravdivý a opisuje text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Přesto jsou některé věci, které dle našeho názoru zaměstnavatel v newsletteru nevykládá zcela přesně.

 1. Povinnost sdělit údaje o očkování či prodělané nemoci

Zaměstnavatel v newsletteru uvádí, že je povinností zaměstnanců sdělit, zda jsou očkovaní či prodělali nemoc. Na dotaz jednoho našeho kolegy to rozvedl tak, že mimořádné opatření prolamuje právo na ochranu osobních údajů o zdravotním stavu a proto jsou všichni zaměstnanci povinni sdělit zaměstnavateli tuto informaci.

S tímto názorem nesouhlasíme. Z mimořádného opatření vyplývá povinnost tuto informaci sdělit a prokázat pouze, pokud se chtějí zaměstnanci vyhnout testu. Obecná povinnost tuto informaci sdělovat z mimořádného opatření neplyne. Je tedy na každém zaměstnanci, zda bude chtít dobrovolně sdělit údaje o očkování/prodělané nemoci/vlastním testu ze zdravotnického zařízení a vyhnout se testu anebo je sdělovat nebude a nechá se testovat.

 1. Překážka v práci v případě odmítnutí testu

Nemůžeme zcela souhlasit ani se závěrem, že odmítnutí testování znamená vznik překážky na straně zaměstnance bez náhrady mzdy. Z opatření vyplývá, co se má dít v případě odmítnutí testu.

Zaměstnanec má:

 • nosit respirátor;
 • dodržovat rozestupy od ostatních osob minimálně 1,5 metrů;
 • stravovat se odděleně od ostatních.

Zaměstnavatel musí:

 • nahlásit zaměstnance hygieně;
 • zajistit organizační opatření, které umožní omezit setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami.

Z výše uvedeného podle našeho názoru vyplývá, že odmítnutí testu nezakládá překážkuv práci na straně zaměstnance, protože mimořádné opatření přímo uvádí, jak se má na pracovišti v takovém případě postupovat a co jsou zaměstnanec i zaměstnavatel povinni udělat, aby mohl zaměstnanec vykonávat práci.

Ze stejného důvodu není ani podle našeho názoru možné, aby zaměstnavatel kohokoliv propustil z důvodu, že se nechce testovat. Protože opatření přímo říká, jak se má postupovat při odmítnutí testu, nemůže vzniknout ani výpovědní důvod. Hrozba výpovědi není uvedena v newsletteru, zaměstnavatel toto však naznačil ve vyjádření jednomu z našich kolegů.

Musíme ovšem upozornit, že odlišný názor zaměstnavatele se opírá rovněž o relevantní základ, který spočívá v tom, že zaměstnavatel provede organizační opatření tak, že zamezí vstupu zaměstnance na pracoviště. V této souvislosti upozorňujeme, že Nejvyšší soud se dlouhodobě drží stanoviska, že ke vzniku překážky na straně zaměstnavatele dochází skutečně pouze za situace, kdy nevzniká žádná překážka na straně zaměstnance. Je přitom otázkou, jak by Nejvyšší soud vykládal situaci, kdy se zaměstnanec odmítne otestovat, ačkoli je to dle mimořádného opatření jeho povinnost. Nemůžeme vyloučit, že by tedy i soudy podpořily názor zaměstnavatele, protože neotestování zaměstnance mohou brát jako překážku pro výkon práce na jeho straně.

Ač se tedy náš názor na tuto problematiku od vedení liší, obáváme se, že zaměstnanci domáhající se náhrady mzdy za to, že nebyli vpuštěni na pracoviště, nemusí být u soudu úspěšní. I proto na tomto místě znovu důrazně doporučujeme, abyste testování podstupovali. Je to povinnost stanovená opatřením Ministerstva zdravotnictví a je nutné jidodržovat. Situace netěší nikoho a její další komplikování tak může zbytečně zhoršit atmosféru na pracovišti.

 1. Posouzení doby mezi pozitivním testem na pracovišti a potvrzovacím testem, důsledek pozitivního testu

Pokud jde o posouzení doby mezi tím, kdy jste prvně pozitivně testováni antigenním testem na pracovišti a kdy se dozvíte výsledek z potvrzujícího PCR testu, tak tato doba bude vždy bez ohledu na její délku a na výsledek testu posouzena jako překážka v práci na straně zaměstnavatele a bude za ni náležet náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku. Toto vyplývá přímo z mimořádného opatření.

Tvrzení zaměstnavatele o tom, že první den je omluvou u lékaře a další budou neschopenkou, pokud bude test pozitivní, nebyla zcela přesná a mohla vzbudit obavy, zda bude zaměstnancům poskytnuta náhrada mzdy v plné výši. Zaměstnavatelem jsme však byli ujištěni, že v drtivé většině případů bude prodleva mezi provedením PCR testu a zjištěním jeho výsledku jen jeden den a tento den bude překážkou na straně zaměstnavatele. Současně jsme byli ujištěni, že v případě, pokud by trvalo čekání na výsledek z jakéhokoliv důvodu déle, budou pokračovat překážky na straně zaměstnavatele.

Zaměstnavatel uvádí povinnost návratu do testovací místnosti po prodělaném antigenním testu. Tento popis je stručný a nebyl z něj zcela zřejmý další postup. Ze strany zaměstnavatele nám však bylo vyjasněno, že v testovací místnosti budou probíhat i samotné PCR testy pro případ, že bude antigenní test pozitivní. To by mělo urychlit proces – nebude nutné jít k lékaři teprve pro žádanku na test. Výsledek PCR testu dojde zaměstnanci e-mailem či SMS a další postup bude řešit zaměstnanec již se svým praktickým lékařem. Zaměstnavateli za toto děkujeme – nebyla to jeho povinnost a zde opravdu dělá pro zaměstnance něco navíc.

 1. Podmínky pro vyhnutí se testování

Zaměstnavatel uvádí dále např:

 • že vyhnout se testování může zaměstnanec po dobu 180 dní po prodělané nemoci, ve skutečnosti je to 180 dní po prvním pozitivním testu;
 • že vyhnout se testování může zaměstnanec po ukončeném očkování, zde je nutné upřesnit, že je to dva týdny po ukončeném očkování.

Děkujeme za pochopení a Vámi poskytnutou podporu a spolupráci. Pokud byste se dostali do jakéhokoliv problému v souvislosti s testováním anebo budete mít jakýkoliv dotaz, jsme vám k dispozici k řešení takové situace. Doufáme, že se nám podaří toto těžké období zvládnout bez větších problémů.

S pozdravem

Nezávislé odbory pro údržbu a ostatní pracující
Petr Bíba, předseda představenstva