Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme se na Vás obrátit jménem naší odborové organizace Nezávislé odbory pro údržbu a ostatní pracující, a to ve věci dnes publikované informace od TPCA týkající se garantovaného bonusu za rok 2020.

Jak všichni víte, součástí mzdy všech zaměstnanců TPCA je mimo jiné firemní bonus. Ten byl pro minulá období upraven v kolektivních smlouvách (a počítá se s ním i v návrhu kolektivní smlouvy pro období 2020 až 2021), a podmínky jeho vyplácení jsou stanoveny ve vnitřní směrnici TPCA mzdová politika, veřejně dostupné na intranetu společnosti. Stejně je tomu i pro tento rok.

TPCA i všechny odborové organizace u nich působící se dlouhodobě řídí tím, že jde o 13. plat poskytovaný zaměstnancům vždy ve výši definované v rámci kolektivního vyjednávání, jež je následně vtělena do textu vnitřního předpisu. Platí tedy, že jde o částku, jež musí být zaměstnanci, který docházel (nebo byl připraven docházet) po celé pololetí do práce vyplacena v plné výši. Stejně je tomu podle této směrnice i pro rok 2020, kdy mají všichni z nás (podle pozic) obdržet ve výplatním termínu mzdy za tento měsíc (tj. 10.7.) navíc částku minimálně ve výši 12 750 Kč.

Dovolujeme si proto vyjádřit značné znepokojení k zamýšlenému krácení první splátky garantovaného bonusu ze strany TPCA. O tomto kroku jsme byli poprvé informováni 10.6. v rámci kolektivního vyjednávání (kdy dnes byla informace ze strany TPCA distribuována všem zaměstnancům v příslušném materiálu), a od té doby situaci intenzivně řešíme. Po konzultaci s externím odborníkem na oblast pracovního práva jsme přesvědčeni, že TPCA na tento postup nárok nemají. Budeme proto všemi zákonnými prostředky usilovat o to, aby TPCA poskytly první splátku garantovaného bonusu v plné výši.

Materiál TPCA týkající se firemního bonusu ze dne 17. 6. poté zaslouží alespoň stručný komentář. Zejména je nutno na něj nazírat s tím, že podkladem pro vyhodnocení a poskytnutí garantovaného bonusu je směrnice vnitřní mzdová politika. Ta samozřejmě zavazuje i TPCA jakožto zaměstnavatele, protože je vyloučeno, aby došlo k neuspokojení, byť částečnému, mzdových práv, která jsou založena vnitřním předpisem a (případně) doplněna kolektivní smlouvou. Pro úplnost dodáváme, že uzavření kolektivní smlouvy není pro právní posouzení rozhodující, protože právo na garantovaný bonus zakládá již vnitřní předpis.

Směrnice vnitřní mzdová politika jednoznačně vychází z toho, že garantovaný bonus (13. plat) se vyplácí vždy bez ohledu na vyhodnocení ukazatelů (ty mají význam jen pro účely zhodnocení variabilního bonusu vypláceného až po jejich vyhodnocení další kalendářní rok). Jeho účelem je tedy ocenit příspěvek každého zaměstnance k dosažení výsledků společnosti v tom smyslu, že garantovaný bonus je navržen jako odměna za maximálně vyvinutou snahu bez ohledu na to, zda se skutečně dostaví nadprůměrné výsledky, nebo nikoli.

Situaci nemůže změnit ani poukazované zastavení výroby z důvodu opatření proti šíření COVID-19. Textace mzdové politiky totiž vysloveně uvádí, že pro poskytnutí garantovaného bonusu v plné výši postačuje snaha zaměstnance se na výsledcích společnosti podílet. Z tohoto důvodu směrnice mj. stanoví, že na nevýrobní směny z důvodu hromadné překážky na straně zaměstnavatele (např. prostoj, nebo částečná nezaměstnanost) je pro účely garantovaného bonusu nutno hledět jako na odpracované. Postup TPCA tudíž považujeme za protiprávní, a další postup přizpůsobíme podle toho, jakým způsobem budou TPCA reagovat na naši argumentaci.

Dovolujeme si Vás proto informovat, že naše odborová organizace bude plnit své poslání, a bude sice v souladu se zákonem, ale důrazně, hájit mzdová práva jejích členů i dalších zaměstnanců, která jsou přístupem TPCA sledujícím pouze hospodářské výsledky bez dostatečného zohlednění zhoršené sociální situace zaměstnanců TPCA ohrožována. Naše další kroky tudíž nyní budou směřovat ke vzájemnému dialogu s vedením TPCA za účelem urovnání vztahů. Pokud se ovšem minou účinkem, jsme připraveni za účelem zajištění sociálního smíru zapojit do věci i příslušné orgány státní správy, zejména inspektoráty práce.

Znepokojení a jistou míru zklamání musíme vyjádřit nad přístupem zbývajících odborových organizací, které tento postup TPCA vůbec nerozporují. Naše odborová organizace se k nim v tomto nikdy nepřipojí a bude usilovat o vyřízení této záležitosti tak, aby byla práva zaměstnanců TPCA (aktuálně zejména ohledně garantovaného bonusu) plně respektována a hájena. Dovolujeme si tímto vyjádřit naději, že ostatní kolegové z dalších odborových organizací se k nám připojí, a budeme táhnout za jeden provaz.

V případě jakýchkoliv dotazů je pro Vás naše odborová organizace kdykoliv k dispozici.

S pozdravem
Petr Bíba, předseda