Vážené kolegyně, kolegové,

uzavřeli jsme část vysvětlování se společností, zda částečně uvolnit či neuvolnit předsedu OÚP a zaslali jsme konečné rozhodnutí a vyjádření společnosti, viz následující text.

Dobrý den,

 děkuji Vám za zaslané odpovědi na mé dotazy. Vaše odpovědi ale v některých sporných bodech nepovažuji za dostatečné. Zejména považuji za velmi problematické a potenciálně ohrožující odborovou činnost to nastavení, kdy budou pravidla pro uvolňování předsedů odborových organizací dle § 203 odst. 2) písm. a), b) a c) zákona č. 262/2006 Sb. (dále jen „pravidla“) stanovena a případně dále upřesňována na základě Vašeho jednostranného a v podstatě i nepřezkoumatelného uvážení, kdy pravidla navíc ani neobsahují zárukyproti jejich změnám v neprospěch odborových organizací, a to v podstatě kdykoliv a i s okamžitou účinností. Navržený text dohody společně s pravidly je dohodou pouze podle formy, neboť Váš dosavadní postup vede k situaci, kdy mám buď možnost se Vašemu návrhu bezpodmínečně podvolit, nebo od něj zcela ustoupit a zůstat zcela neuvolněným funkcionářem.

 Z právního hlediska se tedy v podstatě jedná o kontraktační proces blížící se svým charakterem uzavírání smluv adhezním způsobem, což hodnotím jako další formu pokračování v nátlaku na mou osobu, jak jsem již avizoval ve své předchozí odpovědi. V tomto směru zvažuji též podniknutí dalších právních kroků k ochraně činnosti odborové organizace. Za této situace proto konstatuji, že navržená pravidla uvolňování ohrožují výkon mé funkce člena výboru (předsedy) odborové organizace působící při TPCA. V pravidlech je totiž mj. v rozporu s právními předpisy uvedeno (a toto jsem předesílal a podrobně zdůvodnil v mé předchozí zprávě, na kterou tímto odkazuji), že v případě uvolnění nad rámec týdenního fondu je příslušná odborová organizace povinna uhradit náhradu mzdy poskytnuté odborovému funkcionáři za výkon odborové činnosti za tu část, která rozsahem převýšila stanovený týdenní fond.

 Po zvážení těchto okolností jsem se proto rozhodl a tímto dopisem Vám oznamuji, že v období od dubna do června 2019 zůstanu neuvolněným funkcionářem, a v návaznosti na to, jakým způsobem se pravidla uplatní v praxi každodenního fungování odborových organizací působících při TPCA poté zvážím, zda se od července 2019 k tomuto modelu částečného uvolňování připojím, nebo i poté vyhodnotím, že pro zachování cílů chránit kolektivní práva zaměstnanců TPCA je pro mě výhodnější si i nadále zachovat postavení neuvolněného odborového funkcionáře. Zohledním při tom samozřejmě i případnou korekci pravidel ze strany TCPA po vyhodnocení testovacího režimu, jak bylo ve Vaší odpovědi avizováno.

 V této souvislosti si Vám dále dovoluji znovu sdělit, že zákoník práce nečiní žádný rozdíl mezi uvolněnými a neuvolněnými odboráři a druhou uvedenou skupinu žádným způsobem neomezuje ve výkonu funkce člena orgánu odborové organizace ani z časových, ani z věcných hledisek. Jakožto neuvolněný funkcionář jsem vázán pouze zákonnými pravidly, kterými (a pouze těmi) se budu nadále při výkonu své funkce jakožto neuvolněný odborový funkcionář řídit.

 Jiné příkazy a pokyny na mě poté při výkonu funkce zásadně nedopadají, a nebudu je žádným způsobem při výkonu své funkce zohledňovat, což se týká i Vámi předeslaného schvalovacího mechanismu v případě potřeby odborové činnosti během mé pracovní doby, viz dále.

 Protože je výkon funkce člena odborové organizace překážkou v práci podle ustanovení § 203 zákoníku práce (ke které dochází nezávisle na mojí i Vaší vůli), budu postupovat v souladu s ustanovením § 206 zákoníku práce tak, že pro případ potřeby uvolnění z práce pro výkon odborové činnosti toto svému nadřízenému oznámím a poté případně na základě jeho žádosti tuto překážku (odborovou činnost) prokáži.

 Předem proto avizuji, že výskyt této překážky nepodléhá povolení zaměstnavatele, neboť se jedná o objektivní událost, kterou povolit ani zakázat nelze, neboť nastává mimovolně. Zjednodušeně řečeno, překážka v práci buď existuje, nebo ne. Dovoluji si proto závěrem shrnout, že ve výše uvedeném kontextu nebudu o povolení žádat, ani vyčkávat schválení nadřízeným, neboť pro objektivní povahu překážky v práci je takový požadavek protizákonný.

 Zároveň si Vás tímto dovoluji předem požádat, abyste se takto oznámeného postupu vůči mé osobě zdrželi. V opačném případě jej budu muset vyhodnotit jako postihování zaměstnance (navíc v postavení funkcionáře) za to, že se domáhá svých práv, což je postup ustanovením § 346b odst. 4 zákoníku práce zakázaný a jako reakci případně zvážit další kroky, abych takovému nepřípustnému počínání (pokud jej vůči své osobě zaznamenám) zamezil.

S pozdravem

Petr Bíba