Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR,  jsme TPCA zaslali tento podnět.

Vážení,

dovolujeme se na Vás obrátit ve věci dalšího postupu Vaší společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o., IČO 265 13 528, se sídlem Na Hradbách 126, Kolín I, 280 02 Kolín, spisová značka C 86913 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „TPCA“) ohledně momentální situace a přijatých či zvažovaných opatření reagujících na regulační opatření přijatá státními orgány a dalších okolností navazujících na rozšiřování nemoci COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2, a to zejména se zřetelem k ochraně zdraví a zachování mzdových a dalších práv dotčených zaměstnanců TPCA.

 Dovolujeme si úvodem upozornit na to, že TPCA je jakožto zaměstnavatel povinna zajistit veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Podle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“) platí, že každý zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky. V tomto směru je nutno zdůraznit, že TPCA jsou povinny reagovat na pandemii koronaviru tak, aby byla, pokud možno, co nejvíce zachována výroba, a v součinnosti s příslušnými orgány veřejné správy v oblasti veřejného zdraví zajistit, aby nebyli dotčení zaměstnanci TPCA vystavováni rizikům souvisejícím s tímto onemocněním v míře větší než naprosto nezbytné.

 Naše odborová organizace v této souvislosti vyjadřuje nespokojenost a obavy ohledně dosavadního postupu, kdy TPCA dostatečně nekomunikují se zástupci zaměstnanců ohledně těchto velmi důležitých otázek. Upozorňujeme v tomto kontextu na to, že je povinností TPCA v potřebném rozsahu projednat tyto otázky s odborovou organizací zejména podle ustanovení § 287 odst. 2 písm. h) ve spojení s ustanovením § 280 odst. 1 písm. e) zákoníku práce. Z výše uvedeného důvodu si naše odborová organizace dovoluje se na Vás obrátit touto oficiální cestou, a to s následujícími požadavky.

 V obecné rovině bychom na Vás chtěli nejen z právního, ale i z lidského hlediska apelovat, aby byla komunikace mezi TPCA a zaměstnanci (odborovými organizacemi působícími při TPCA) co nejširší, neboť jenom dodržováním těchto právních povinností můžeme zabránit závažným dopadům koronavirové nákazy na činnost a zdraví všech zúčastněných. Tento dopis proto, prosím, neberte jako bezúčelnou kritiku dosavadního postupu, ale jako konstruktivní náměty k tomu, aby nedocházelo v současném období ke komunikačnímu šumu, což nepokládáme za zodpovědné.

 Níže uvedené návrhy a požadavky jsou poté podle našeho názoru obecným odrazem povinnosti TPCA zajistit, aby nebylo zdraví zaměstnanců a jejich materiální zabezpečení ohroženo ve vyšším rozsahu, než je nezbytně nutné. Samozřejmě naše odborová organizace podotýká, že zejména zajištění příslušných hygienických opatření je do velké míry odpovědností zaměstnanců samotných, a proto je naše odborová organizace připravena a ochotna v tomto směru nabídnout TPCA potřebnou součinnost.

 1.            Poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků a dalších ochranných pomůcek v dostatečném rozsahu

 Podle ustanovení § 104 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel v případě, že není možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany, povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen „OOPP“). Míra a konkrétní podoba OOPP přitom vždy vyplývá z konkrétního stavu na pracovišti, a v případě mimořádných událostí, jako které čelíme nyní, pro zaměstnavatele vyplývá povinnost na to adekvátním způsobem reagovat, aby byla zajištěna ochrana zdraví zaměstnanců spočívající v poskytnutí individuálních prostředků před šířením zmíněné koronavirové nákazy.

 Mimo to ustanovení § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, v platném znění stanoví, že zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnancům dezinfekční prostředky k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění. Za dezinfekční prostředky se přitom považují ochranné masti s dezinfekčním účinkem.

 Z výše uvedených důvodů proto požadujeme, aby s nejvyšším urychlením byly všechny rest zóny vybaveny dezinfekčními gely, a aby v souladu s výše uvedenou povinností zajistit zdravotně nezávadná pracoviště byly pravidelně dezinfikovány všechny prostory, ve kterých dochází k vyšší koncentraci osob, nebo jsou jinak hygienicky citlivé (např. šatny, sprchy, toalety, jídelny, rest zóny apod.). Zároveň s ohledem na způsob šíření koronavirové nákazy kapénkovou infekcí požadujeme, aby byly dočasně odstraněny vysoušeče rukou, a z hygienických důvodů nahrazeny jednorázovými papírovými utěrkami, které budou pravidelně doplňovány.

 Zároveň si Vás dovolujeme v této souvislosti požádat o informaci, v jakém stavu je dodání ochranných pomůcek (např. respirátorů) za účelem splnění výše uvedených povinností, a v případě jejich nedostatku dále o informaci, jaká další protipandemická opatření budou v takovém případě ze strany TPCA za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců přijata.

2.            Poskytnutí informací ohledně dodávek výrobních dílů do TPCA

Z ustanovení § 287 odst. 2 písm. a) zákoníku práce plyne, že zaměstnavatel je povinen projednat s odborovou organizací ekonomickou situaci zaměstnavatele. S ohledem na výše uvedené proto požadujeme poskytnutí informací ohledně výhledu dodávek výrobních dílů s ohledem na probíhající koronavirovou nákazu se zřetelem k případným ekonomickým dopadům na zaměstnance TPCA, pokud by mělo dojít kupříkladu k překážce v práci spočívající v prostoji ve smyslu ustanovení § 207 písm. a) zákoníku práce.

3.            Žádost o informace ohledně plánu dopadů mimořádných opatření v souvislosti s uzavřením škol

S ohledem na to, že mimořádným opatřením vlády došlo k uzavření všech základních a středních škol, a zřizovatelé toto opatření začínají plošně (včetně Kolína) aplikovat i na mateřské školy a jesle, předpokládáme, že výše uvedené kroky se musí (mohou) odrážet v počtu zaměstnanců, kteří zajišťují obsluhu a chod výrobních linek jako takových. Dovolujeme si vyslovit důvodnou obavu, že v případě vyšší absence dané např. péčí o dítě ze strany těchto zaměstnanců ve smyslu příslušných ustanovení předpisů o nemocenském pojištění, může dojít k poklesu přítomných zaměstnanců tak, že nebudou postačovat dosavadní pravidla k bezpečnému zajištění výroby.

Dovolujeme si Vás proto v této souvislosti požádat o informace, zda byl zpracován krizový plán reagující na výše uvedená mimořádná opatření a jejich dopad na zajištění výroby (a pokud ano, tak i o jeho zpřístupnění), a případně o konkrétním postupu, jak budou minimalizovány negativní vlivy těchto událostí na chod výrobních linek.

4.            Požadavek na přijetí dalších opatření souvisejících s předcházením koronavirové nákaze

Dále si Vás v rámci lidské solidarity dovolujeme požádat o důrazné dodržování a vyžadování zásady osobní hygieny v rámci pracovišť TPCA. V situaci, kdy bylo již potvrzeno více než sto případů nákazy koronavirovou infekcí v České republice a tento počet roste exponenciální řadou, pokládáme za nepřijatelné, aby do prostor TPCA vstupovaly osoby, jež navštívily rizikové oblasti, nebo mohly dokonce být v kontaktu s osobami, které mohly být koronavirovou nákazou dotčeny, a následně při jednání nepoužívaly základní bariérové pomůcky, a to ani roušky. Je podle našeho názoru nezbytně nutné, aby při zachování odborových aktivit a ochrany kolektivních zájmů obou smluvních stran bylo důsledně dbáno o zdraví všech dotčených osob.

5.            Žádost o informování ohledně případné nákazy a počtu zaměstnanců, jímž byla nařízena karanténa

S ohledem na bezpečí zaměstnanců a jejich blízkých si konečně dovolujeme TPCA požádat o pravidelná sdělení o počtu zaměstnanců, jimž byla z důvodu koronavirové infekce nařízena karanténa, a dále o neprodlené informování o případných potvrzených nákazách na straně zaměstnanců TPCA tak, aby mohla být s nejvyšším urychlením přijata opatření k zamezení šíření koronavirové nákazy v prostředí TPCA.

Věříme, že s ohledem na závažnost výše uvedených skutečností se tyto požadavky setkají s pochopením a co nejrychlejším kladným vyřízením ze strany TPCA. S ohledem na urgentnost situace si dovolujeme očekávat Vaše vyjádření v co nejkratší lhůtě, a zároveň o co nejrychlejší vyřízení zde vznesených návrhů.

Vstřícnost ze strany TPCA očekáváme už jen z toho důvodu, že je samozřejmě i ve Vašem zájmu, aby byla zaujata co nejpřísnější opatření za účelem zamezení šíření koronavirové nákazy, jež by měla v případě nařízení částečné nebo úplné karantény příslušných závodů (zastavení výroby) velmi závažné ekonomické dopady především na TPCA, neboť již několik zaměstnanců TPCA je v karanténě, a nelze vyloučit, že se tito zaměstnanci potkali před nařízením karantény s osobami, jež momentálně normálně docházejí do práce.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Nezávislé odbory pro údržbu a ostatní pracující

Předseda OÚP

Petr Bíba